برگ نخست  »  راهنما

راهنما

رادیو ندای پادشاهی ایران، برای استفاده مناسب با سرعتهای متفاوت و با استفاده از نرم افزارهای گوناگون قابل استفاده است. هم میهنان داخل کشور میتوانند از سرعتهای پایینتر برای تطابق با اینترنت کم سرعت و پهنای باند کم استفاده نمایند. برای استفاده از پلیرهای گوناگون از دکمه هر پلیر در پایین پنجره پلیر اصلی وبسایت استفاده نمایید.